วิสัยทัศน์
Story telling Content (บก.จร.)
"ขยัน ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจ ดูแล บริการประชาชน"