กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วฉบับแก้ไข

** (โปรดดู เนื้อหาของ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๒๒) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๔) ตามไฟล์ที่แนบ เพิ่มเติม) **


** (โปรดดู ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. ( พ.ศ. ....) ตามไฟล์ที่แนบ เพิ่มเติม) **