Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์โครงการคำขวัญ

ประกวดคำขวัญ/คำคม เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน
ร่วมชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

 

กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) จัดประกวดคำขวัญ/คำคม เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน ชิงเงินรางวัลรวม เกือบ 100,000 บาท โดยคำขวัญดังกล่าว จะนำไปเผยแพร่เพื่อสร้างสำนึกในจริยธรรมและสะท้อนความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน ในสังคมไทย โดยคำขวัญที่จะส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ซ้ำ ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยได้รับรางวัลที่ไหนมาก่อน

สนใจส่งผลงานทางไปรษณียบัตร หรือจดหมาย มาที่
ฝ่ายอำนวยการ (งานศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์) กองบังคับการตำรวจจราจร
123 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 - 515 – 3187 หรือ 1197
ภายใน 15 สิงหาคม 2555

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน
การประกวดคำขวัญ / คำคม เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน


๑ เกณฑ์การตัดสิน
๑.๑ คุณภาพ (Quality)
สามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปลุกจิตสำนึกให้มีวินัยในการใช้รถใช้ ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
๑.๒ คุณค่า (Values)
การนำเสนอความหมายที่ทำให้เห็นคุณค่าอันเป็นคุณสมบัติอันชัดเจนซึ่งแสดง ถึงอัตลักษณ์ของการรักษ์วินัยจราจร ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางคุณธรรมด้านใช้รถใช้ถนนในสังคมไทย หรือสื่อความหมายที่สะท้อนถึงคุณลักษณะพิเศษที่ดีของการใช้รถใช้ถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับกองบังคับการตำรวจจราจรเพิ่มเติม : http://www.trafficpolice.go.th
๑.๓ ผลงาน (Performance)
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ศาสตร์และเสน่ห์ของคำขวัญมานาเสนอ ได้อย่างน่าสนใจ
๑.๔ จรรยาบรรณ (Code of Ethics)
เป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวด ไม่ซ้ำ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน สำนึกในจริยธรรมและสะท้อนความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน

. ความเห็นคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สุด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ในราชการสานักงานตำรวจแห่งชาติ และเผยแพร่คำขวัญที่ส่งเข้าประกวด เช่น จัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถนาไปใช้และหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของผลงานส่งเข้าประกวดอีกตลอดไป

. การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถ ส่งได้ทั้งในนาม สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมในนามบุคคล หรือในนามองค์กรไม่เกิน ๕ คำขวัญ หมายเหตุ การส่งผลงานเข้าประกวด หากผิดหลักเกณฑ์การประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา
๓.๑ ลักษณะของคำขวัญ คำขวัญคือ คำกล่าวสั้นๆ มีการแบ่งจังหวะของคำในวรรคหรือระหว่างวรรคมักมีจังหวะเท่าๆ กัน ที่ใช้คำที่ คล้องจองกันทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ โดยความหมายของคำขวัญจะเป็นไปในทางเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ต่างๆ การใช้ถ้อยคำที่คล้องจองกันมีส่วนทำให้คำขวัญนั้นมีลักษณะไม่เป็นทางการช่วยให้น่าสนใจ และจดจำได้ง่าย
๓.๒ หลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๓.๒.๑ ใช้ถ้อยคำภาษาไทย ไม่ใช้ภาษาต่างประเทศ ไม่ใช้คำแสลง
ไม่ทับศัพท์ สั้นกะทัดรัด มีการใช้คำตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕ คำ
๓.๒.๑ มีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียว เพื่อให้จดจำง่าย

. หลักฐานการส่งผลงาน
.๑ เขียน หรือพิมพ์คำขวัญลงในไปรษณียบัตร หรือจดหมาย ด้วยลายมือตัวบรรจง ไม่เกิน ๕ คำขวัญ
๔.๒ ส่งผลงานมายัง ฝ่ายอำนวยการ (งานศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์)
กองบังคับการตำรวจจราจร ที่อยู่ ๑๒๓ หมู่ ๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ * หมดเขตรับผลงานวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดส่งผลงานทางไปรษณีย์ ถือเอาวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ

. การตัดสินและประกาศผล
๕.๑ กองบังคับการตำรวจจราจร แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินเพื่อพิจารณา
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
๕.๒ คัดเลือกคำขวัญ/คำคม จากผู้ส่งทั้งหมดคัดเหลือ ๑๐ คำขวัญ และนำคำขวัญทั้ง ๑๐ คำขวัญให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวต ๑ ใน ๑๐ คำขวัญเป็นคำขวัญยอดนิยม
๕.๓ ประกาศผลการตัดสิน
๕.๓.๑ ประกาศผลการตัดสิน ๑๐ รางวัล ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทราบทางเว็บไซต์ http://www.trafficpolice.go.th
.๓.๒ ให้ประชาชนร่วมโหวตคำขวัญ/คำคม ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ คำขวัญ เป็นคำขวัญยอดนิยมตั้งแต่วันที่ ๑ -๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยประกาศผลการโหวตรางวัลยอดนิยมวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
.๔ วิธีการโหวต
๕.๔.๑ ส่งไปรษณียบัตร และจดหมายร่วมโหวตมายัง ฝ่ายอำนวยการ (งานศึกษา พัฒนาและประชาสัมพันธ์) กองบังคับการตำรวจจราจร ที่อยู่ ๑๒๓ หมู่ ๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๕.๔.๒ กองบังคับการตำรวจจราจร จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเพื่อ มารับมอบรางวัล ที่ห้องประชุมชั้น ๒ กองบังคับการตำรวจจราจร

. รางวัล ๑๑ รางวัล
๖.๑ โล่เกียรติยศ ๑๐ รางวัล
๖.๒ เงินรางวัล ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
๖.๓ รางวัลคะแนนโหวตคำขวัญยอดนิยมสูงสุด ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
๖.๔ รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

-------------------------------------------------

 
 
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...