การขับรถอย่างปลอดภัย
ความรู้เกี่ยวกับรถที่นำมาใช้
การขับแซงหรือผ่านขึ้นหน้า
การขับรถผ่านทางร่วม
ทางแยก วงเวียน

อุบัติเหตุจราจรและการป้อง
กัน

การเดินบนถนน การข้ามถนน การขึ้นลงรถประจำทาง
ความรู้เกี่ยวกับการขับรถ
การออกรถ การเลี้ยวรถ
การกลับรถ

การหยุดรถ การจอดรถ
การขับจักรยานยนต์สองล้อ อย่างปลอดภัย

การออกรถ,การเลี้ยวรถ และการกลับรถ

1. การขับรถออกจากที่จอดรถ

(1) ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน หรือไปกระพริบทางขวา
(2) มองดูกระจกหลัง เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการ จราจร ของรถอื่น จึงเลื่อนออกจากที่จอดรถ

2. การเลี้ยวซ้าย

(1) ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่รถชิดทางเดินรถด้าน ซ้าย
(2) ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื่องหมายการจราจร และให้เลี้ยวซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่รถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยว ซ้าย ทั้งนี้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(3) ในกรณีที่ช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด ให้ผู้ขับขี่ รถชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร และจะเลี้ยวรถผ่านไปในช่องเดินรถประจำทางได้ เฉพาะบริเวณ
ที่มีเครื่องหมายจราจร ให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น

3. การเลี้ยวขวา

(1) สำหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินให้ผู้ขับรถชิดทางด้านขวา แนวกึ่งกลาง ของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(2) สำหรับทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถในทิศทาง เดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ให้ผู้ขับขี่รถชิดทางขวาสุดทางเดินรถ หรือในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ ทั้งนี้ก่อนถึงทาง เลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(3) ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุด ให้ผู้ขับขี่รถชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อย กว่า 30 เมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้เฉพาะ ในบริเวณ ทีมีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น
(4) สำหรับทางเดินรถที่มีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แสดง สัญญาณจราจรด้วยมือและแขน ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาผ่านไปได้โดย ไม่ต้องอ้อมเจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) ขับรถจะเข้าทางแยกและต้องการที่จะเลี้ยวขวาก่อนอื่นต้องดูกระจก มองหลัง เพื่อดูทิศทางและการกระทำของรถที่จะแล่นตามหลัง เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วให้สัญญาณเลี้ยวขวาขับรถเข้าทางกลางด้านซ้าย ของกึ่งกลางทางด้านซ้ายของกึ่งกลางทางแยก หรือตามเส้นจราจร ที่ทำไว้ทางแยก ระวังให้มีทางรถที่ผ่านด้านซ้ายด้วย เมื่อหยุดรถ อยู่จนกระทั่งรถที่สวนในทางตรงว่าแล้วจึงเลี้ยวขวาไปได้อย่าเลี้ยวขวา ติดมุม โดยไม่เข้าอยู่กลางทางแยก
* ข้อควรจำ : ดูกระจกมองหลัง-ให้สัญญาณ-หยุดรถ-มีช่องว่างจึงเลี้ยว ไปได้
(6) การเลี้ยวขวาในทางแยกที่มีเกาะแบ่งทางรถขึ้นลงต้องเลี้ยวขวา ไปหยุดรอที่หัวเกาะแบ่งทาง แล้วรอจนกระทั่งในเกาะนั้นว่าง จึงเลี้ยว ตัดออกไปได้

4. ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ ให้ผู้ขับขี่รถอ้อมไปทาง ซ้ายของวงเวียนเกาะนั้นในกรณีนี้ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระวัง และต้อง หยุดให้ทางแก่ผู้ที่กำลังข้ามทางรถหรือขับรถ กำลังผ่านทางร่วม
ทางแยกจากด้านอื่นก่อน เว้นแต่ในกรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา พร้อมกัน ให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อน

5. ในทางเดินรถที่สวนกันได้ ห้ามมิให้ผู้ขับกลับรถในเมื่อมีรถอื่นสวน หรือตามมาในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร

6. ถ้าหากการกลับรถในทางเดินรถที่สวนกันได้ จะเป็นการกีดขวาง การจราจร ห้ามมิให้ผู้ขับขี่กลับรถในทางเดินรถนั้น

7. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่

(1) เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวรถ, ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถ
(2) กลับรถที่เขตปลอดภัย, ที่คับขัน, บนสะพาน, เลี้ยวในระยะ 100 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
(3) กลับรถที่ทางร่วมทางแยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมายการจราจร ให้กลับรถในบริเวณดังกล่าวได้

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.