การขับรถอย่างปลอดภัย
ความรู้เกี่ยวกับรถที่นำมาใช้
การขับแซงหรือผ่านขึ้นหน้า
การขับรถผ่านทางร่วม
ทางแยก วงเวียน

อุบัติเหตุจราจรและการป้อง
กัน

การเดินบนถนน การข้ามถนน การขึ้นลงรถประจำทาง
ความรู้เกี่ยวกับการขับรถ
การออกรถ การเลี้ยวรถ
การกลับรถ

การหยุดรถ การจอดรถ
การขับจักรยานยนต์สองล้อ อย่างปลอดภัย

การขับแซง หรือผ่านขึ้นหน้า

1. ผู้ขับขี่จะแซงขึ้นหน้ารถอื่น

(1) ต้องให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันหน้าทราบตาม ความประสงค์
(2) ในเวลากลางคืนให้สัญญาณไฟสูงต่ำสลับกัน
(3) ให้สัญญาณไฟกระพริบทางขวา เพื่อให้รถคันหลังรู้ว่าจะแซง
(4) ดูในกระจกหลังว่ามีรถด้านหลังกำลังแซงขึ้นมาหรือไม่
(5) ดูข้างหน้าว่ามีรถสวนทางมาหรือไม่
(6) เมื่อผู้ขับขี่รถคันหน้าให้สัญญาณตอบแล้ว จึงแซงขึ้นหน้าได้

2. ห้ามมิให้ผู้ขับแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้าย เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(1) รถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
(2) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป การขับรถแซงด้านซ้าย
ตาม (1) หรือ (2) จะกระทำได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกรชั้นชิด และมีความปลอดภัยพอ

3. ห้ามขับรถแซงหน้าขึ้นรถคันอื่นในกรณี ดังนี้

(1) เมื่อรถกำลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้งเว้นแต่ มีเครื่อง หมายจราจรให้แซงได้
(2) ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม ทางแยก วงเวียน หรือ เกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดิน รถไฟ
(3) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน จนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าในระยะ 60 เมตร
(4) เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
(5) ห้ามขับแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง

4.เมื่อได้รับสัญญาณของแซงหน้าขึ้นจากรถคันที่อยู่ข้างหลังผู้ขับขี่ ซึ่ง ขับรถมีความเร็วข้า หรือรถที่ใช้ความเร็วต่ำกว่าความเร็ว ของรถอื่น ที่ขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องยอมให้รถที่มีความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้า

5. ผู้ขับขี่ขอทางต้องให้สัญญาณตอบ เมื่อเห็นว่าทางเดินรถข้างหน้า ปลอดภัยและไม่มีรถอื่นสวนทางมาในระยะกระชั้นชิดและต้องลดความเร็ว
ของรถ และขับชิดซ้ายของทางเดินรถเพื่อให้รถที่จะแซงขึ้นหน้าแซง ได้โด ปลอดภัย

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.