โครงการจราจร
โครงการตรวจจับรถที่ก่อมลพิษทางอากาศ และเสียง ของ งานที่ 3 กก.5 บก.จร.

ความเป็นมา
ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญที่สุดในประเทศและเป็น แหล่ง รวม ปัญหามลพิษต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน สาเหตุหลักๆ ของมลพิษทางอากาศมา
จากการจราจร ในรูปของฝุ่นละออง เขม่า ควันดำ จากรถยนต์ดีเซล ควันขาวจากรถจักยานยนต์

อำนาจหน้าที่
งานที่ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจจับรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและ
เสียงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานครระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2541
เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์และควบคุมมลพิษทางอากาศ ฝุ่น ควัน ก๊าซ ละอองเคมี และเสียงที่เกิดจากยานพาหนะ ให้อยู่ในเกณฑ์
ตามกฎหมายกำหนดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอนามัยของประชาชน

2. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการขนส่ง มีความเข้าใจปัญหาและผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากยานพาหนะและเข้าใจวิธีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องยนต์ อุปกรณ์และส่วนควบเพื่อมิให้เกิดฝุ่น ควัน ก๊าซ ละอองเคมี และเสียงเกินกฎหมายกำหนด รวมถึงให้ทราบถึงวิธีการมาตรฐานดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการจับกุม ขั้นตอน วิธีการตรวจวัดตามเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

3. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช่รถใช้ถนน หรือผู้ประกอบการขนส่ง ไม่นำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ในทาง หรือนำไปแก้ไขก่อนนำมาใช้และดำเนินการกวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ อันจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์รถที่ก่อเกิดมลภาวะ
1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติม)
2. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
4. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2514

แนวทางการตั้งจุดตรวจรถ ที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร
การตั้งจุดตรวจ
- จุดตรวจประจำที่ จำนวน 30 จุด เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2541 - 28 ก.พ. 2542
- ปัจจุบันจุดตรวจประจำที่ใน 48 เขต เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 มี.ค. 2542 เป็นต้นมา
- จุดตรวจเคลื่อนที่(รถโมบาย) จำนวน 6 ชุดปฏิบัติการ

ช่วงระยะเวลาการตั้งจุดตรวจ
1. ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - พุธ - ศุกร์
- ช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. จำนวน 12 จุดตรวจ ใน 12 เขต ของ กทม.
- ช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น. จำนวน 12 จุดตรวจ ใน 12 เขต ของ กทม.
2. ปฏิบัติงานทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี
- ช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. จำนวน 12 จุดตรวจ ใน 12 เขต ของ กทม.
- ช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น. จำนวน 12 จุดตรวจ ใน 12 เขต ของ กทม.
3. รถตรวจวัดควันดำ - เสียงดัง เคลื่อนที่ (รถโมบาย) ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์
- ช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. ตรวจจับกุมในพื้นที่ 6 กลุ่ม เขต กทม. 6 คัน
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.