โครงการจราจร

โครงการจัดระเบียบการขับขี่รถจักรยานยนต์

1. ผู้ดำเนินโครงการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล


2. หลักการและเหตุผล

สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำโครงการจัดระเบียบจราจร เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาจราจรอย่างมีความเชื่อมโยงและครบวงจร โดยมีการดำเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
สำหรับมาตรการระยะสั้น ได้ดำเนินการจราจรชาวบ้านไปส่วนหนึ่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคมเป็นต้นมา ซึ่งทำให้
การจราจรมีสภาพดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยังมีผู้ขับขี่รถจักรยานขนต์เป็นจำนวนมากยังฝ่าฝืนกฎหมายจราจรมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา และอุบัติเหตุจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้จัดทำโครง
การจัดระเบียบขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการระยะสั้นของโครงการจัด

ระเบียบจราจรของรัฐบาล เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม และเสริมสร้างวินัยการจราจร
ให้กับผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์อย่างจริงจัง อันจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุให้เกิดผลอย่าง
แท้จริง
ต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่รถที่ถูกต้องไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจร และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
3.2 เพื่อควบคุมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
3.3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการร่วมมือและส่งเสริมการปฏิบัติตามโครงการ "จัดระเบียบการจราจร" ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

4. ระยะเวลาดำเนินการ

4.1 การเตรียมการ - ประสาน กทม. ตีเส้นที่หยุดรถจักรยานยนต์ทุกทางแยก ซึ่งเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้ว
4.2 มาตรการในการป้องกัน - ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2545 - วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์เกรงกลัว ปละประชาสัมพันธ์โดยจับกุมเฉพาะรายที่จงใจกระทำผิดอย่างชัดแจ้ง
4.3 มาตรการกวดขันจับกุม - ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นต้นไป

5. แนวทางการดำเนินการ

5.1 ในช่วงเวลาการดำเนินมาตรการป้องกัน ให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกมาปฏิบัติหน้าที่ตามแยกต่างๆ โดย
ปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้เกรงกลัว และเน้นการประชาสัมพันธ์แนะนำผู้ขับขี่ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดย
จับกุมเฉพาะรายที่มีเจตนาจงใจฝ่าฝืนกฎจราจร
5.2 ในช่วงดำเนินมาตรการกวดขันจับกุม ผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ที่กระทำผิดกฏจราจรให้กวดขันจับกุมผู้ขับขี่ใน
ลักษณะความผิด

ความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ

1. อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ (ไม่มีเครื่องระงับเสียง) (ม.6)
2. ไม่มีกระจกส่องหลัง (ม.6) 3. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน (ม.7) 4. ไม่ติดแผ่นป้ายเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) (ม.7)

ความผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่

1. ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (ม.122)
2. ยอมให้ผู้อื่นซ้อนท้ายเกินกว่า 1 คน (ม.18)
3. ขับรถไม่ใกล้ขอบทางด้านซ้าย (ม.35)
4. ขับรถย้อนศร (ม.33)
5. ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร ข้ามขึ้นสะพานลอยข้ามแยก (ม.21)

6. งบประมาณ ใช้งบปกติของหน่วยงาน

7. หน่วยงานรับผิดชอบ

- กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9
- กองบังคับการตำรวจจราจร

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 สามารถควบคุมผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ที่มีจำนวนมากให้ขับขี่รถอย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจร
8.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 8.3 ลดอันตรายและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.