โครงการจราจร
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบจราจร ระหว่างปี 2544 – 2545

โครงการ
เป้าหมาย
การดำเนินการ
วัน เวลาปฏิบัติ
พื้นที่ปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติ
1. โครงการจัด
ระเบียบจราจร
- เพิ่มประสิทธิภาพ
การเลื่อนไหลจราจร
ลดอุบัติเหตุ ลดมลพิษ
- เป็นโครงการในระดับ
นโยบายของรัฐบาล
- มีการดำเนินการเป็น
3 ระยะ คือ

1. ระยะยาว =
จะดำเนินการระยะ
ต่อไป

2. ระยะกลาง =
จะดำเนินการระยะ
ต่อไป

3. ระยะสั้น ดำเนิน
โครงการจราจร
ชาวบ้าน

- ตั้งแต่
26 พ.ย. 44 เป็นต้นไป

- ทั่วประเทศ

- ระยะแรก
ดำเนินการ
ในเขต กทม.
ก่อน

- 14 หน่วยงาน
ประกอบด้วย :-

สำนักนายกรัฐมนตรี,
สจร., บช.น., บก.จร.,
กทม., ขส., กรมควบ
คุมมลพิษ, กรมประ
ชาสัมพันธ์, ขสมก.,
อสมท., สมาคม
วิทยุสมัครเล่น
แห่งประเทศไทย,
จส.100, สวพ.91,
ร่วมด้วยช่วยกัน

2. โครงการ
จราจรชาวบ้าน

ให้ประชาชนแจ้ง
ปัญหาจราจร 3 เรื่อง
คือ


1. รถปล่อยมลพิษ
2. ขับรถผิดวินัย ที่เป็น
อันตราย ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ
3. ป้ายบอกทาง หรือ
สัญลักษณ์จราจรไม่ชัด
เจน
- เป็นโครงการย่อยของ
โครงการจัดระเบียบ
จราจร

- ประชาชนแจ้งปัญหา
จราจร 3 เรื่อง ผ่านเครือ
ข่ายจราจรชาวบ้าน

- ทุกเครือข่ายแจ้งข้อมูล
มายัง บก.02

- บก.02 แจ้งตร.หรือ
หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ไปดำเนินการ

- บก.02 แจ้งเครือข่าย
และผู้แจ้งได้รับทราบ
ผลการปฏิบัติ

- ตั้งแต่
13 ธ.ค. 44 เป็นต้นไป

- กทม.

ประชาสัมพันธ์
ทั้ง 14 หน่วยงาน

หน่วยรับจ้าง
- ตร.(บก.02)
- กทม.
- ขสมก.
- สวพ.91
- จส.100
- ร่วมด้วยช่วยกัน
หน่วยดำเนินการ
- ตร.(เรื่องรถปล่อย
มลพิษ, ขับรถผิด
วินัย)

- สจร., กทม. (ป้ายจราจร
ไม่ชัดเจน)

3. โครงการ
รณรงค์กวด
ขันจับกุม

เน้นความผิดที่อาจก่อ
ให้เกิดอุบัติเหตุและ
เกิดความเดือดร้อนกับ
ผู้ใช้ทางซึ่งพบเห็นอยู่
เสมอ

มี 5 ข้อหา คือ

1. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟแดง
2. ขับรถย้อนศร
3. จอดรถบนทางเท้า
4. ไม่หยุดรถให้คนข้าม
5. ไม่ข้ามถนนในทาง
ข้าม ในระยะไม่เกิน
100 ม. จากทางข้าม

- จัดกำลังตำรวจทุก สน. ออกกวดขันจับกุม

- เป็นการดำเนินการ
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการจัด
ระเบียบจราจรของ
รัฐบาล

- ตั้งแต่ 13 ธ.ค. 44 เป็นต้นไป

- กทม.

ประชาสัมพันธ์

- ทั้ง 14 หน่วยงาน

หน่วยดำเนินการ
จับกุม

- บช.น

4. โครงการ
ดำเนินการตาม
มาตรการบันทึก
คะแนน อบรม
ทดสอบผู้ขับขี่ที่
กระทำผิด และ
การพักใช้ใบ

อนุญาติขับขี่

- การกระทำผิดที่ถูก
บันทึกคะแนนมี 16
ฐานความผิด แบ่งเป็น
4 กลุ่มคือ

1. บันทึกคะแนน
ครั้งละ 10 คะแนน

1.1 ขับรถกีดขวาง
1.2 ขับรถบนทางเท้า


2. บันทึกคะแนน
ครั้งละ 20 คะแนน


2.1 แซงรถด้านซ้ายไม่
ปลอดภัย
2.2 แซงรถในที่คับขัน
2.3 จอดรถในทางไม่
เปิดไฟ
2.4 แท็กซี่ไม่รับผู้โดย
สาร
2.5 แท็กซี่ทอดทิ้งผู้โดย
สาร


3. บันทึกคะแนนครั้ง
ละ 30 คะแนน


3.1 ขับรถขณะหย่อน
ความสามารถ
3.2 ขับรถประมาทน่า
หวาดเสียว
3.3 ขับรถผิดปกติวิสัย
ขับรถก่อความเดือด
ร้อนแก่ผู้อื่น
3.4 ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกำหนด


4. บันทึกคะแนนครั้ง
ละ 40 คะแนน


4.1 ไม่หยุดรถหลังเส้น
ให้หยุด
4.2 ขับรถขณะเมาสุรา
4.3 เฉี่ยวชนรถผู้อื่น
หลบหนี
4.4 แข่งรถในทาง

- ผู้ขับขี่ที่กระทำผิดใน
16 ฐานความผิดนี้ จะ
ต้องถูกยึดใบอนุญาต
ขับขี่ หลังจากนั้นจะ
ถูกบันทึกคะแนน
ตามฐานความผิด

- กรณีทำความผิดใน
ข้อหาเดียวกันซ้ำ
2 ครั้งในระยะเวลา
1 ปี นอกจากผู้ขับขี่จะ
ถูกยึดใบอนุญาตขับ
ขี่ให้เกิดความเข็ด
หลาบในเบื้องต้นแล้ว

ยังจะต้องถูกอบรม
วิชาเกี่ยวกับการ
จราจรอีก เป็นเวลา
3 ชั่วโมง และจะ
ต้องทดสอบให้ได้
คะแนนเกินกว่าร้อย
ละ 50 จึงจะได้รับ
ใบขับขี่คืน

- กรณีถูกบันทึก
คะแนนสูงกว่า 60
คะแนน จะถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตขับขี่
ครั้งละไม่เกิน 90
วัน

- กรณีกระทำผิดซ้ำ
ข้อหาเดียวกันและ
เกินกว่า 60 คะแนน
ด้วย จะต้องทำการ
อบรม ทดสอบ และถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่ด้วย

- ผู้ขับรถในระหว่าง
ถูกพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่ มีโทษปรับไม่
เกิน 1 เดือนหรือทั้ง
จำทั้งปรับ

- ตั้งแต่
16 ม.ค. 45 เป็นต้นไป

- ทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์
ทั้ง 14 หน่วยงาน

หน่วยดำเนินการ

- สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
- บช.น
- ภ. 1-9
- บช.ก
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.