Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
Untitled Document
ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ
- ประกาศจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 คัน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ กองบังคับการตำรวจจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3
TORประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม และคณะ เดินทางเยือนไทย เยี่ยมชมดูงาน บก.๐๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
Download แบบฟอร์ม
การรายงานผลการบันทึกคะแนนรายเดือนของ สน.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
 
สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง
 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
 
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ดาราเดลี่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
บางกอก ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ Biz
week
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
สยามรัฐ
Bangkok Post
เนชั่น
เนชั่นสุดสัปดาห
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
เนชั่นแชนแนล
ข่าวสาร
อสมท.
สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์

สำนักข่าว INN
BEC News
Internet News
SEO Blog
Thai Town USA.
IP-TV
Agriculture
สำนักข่าว NOL
สำนักข่าว BBC
ทีวี / เคเบิล
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง11
TPBS
UBC
Nation channel
ค้นหา
ตารางเดินรถไฟ
นกแอร์
แอร์เอเชีย
รถไฟ
บขส.
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
ตรวจรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล
หวย
บัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ธกส)
ท่องเที่ยว โรงแรม
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
Samui Hotels
Sydney Hotels
China Hotels
Tokyo Hotels
Phuket Hotels
ข่าวสารจาก บก.จร.

แผนปฏิบัติการช่วงปีใหม่

พล.ต.ต.ปราโมช ปทุมวงศ์ ผบก.จร.พร้อมด้วย รอง ผบก.จร. ทุกนาย ได้เรียกประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจจราจร ระดับ ผบ.หมู่ – ผกก. ในสังกัด ในวันอาทิตย์ที่26 พ.ย.2549 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. เพื่อแถลงมอบนโยบายด้านการบริหารงานตลอดจน แนวทางการปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจจราจรให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ให้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ปัญหาการจราจรมาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง พร้อมกับให้นำระบบอิเลคโทรนิคส์ที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. บช.น. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติในการกำกับ ดูแลควบคุม สั่งการในการแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย บก.จร.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแก้ปัญหาจราจร อย่างจริงจัง อาทิเช่น การก่อสร้าง และการซ่อมสร้างระบบสาธารณูปโภค หรือปรับปรุงผิวการจราจร เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้ทางน้อยที่สุด

3. ให้ผู้บังคับบัญชา ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานจราจรทุกระดับชั้น กวดขันสอดส่องและกำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่มิให้แสวงหาประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 และให้ทุกคนร่วมกันสร้าง จิตสำนักให้มีจิตบริการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส

4. ให้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการจัดการจราจรและด้านคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจจราจรทุกนาย ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5. กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามนโยบายด้านการจราจรของ ตร. ดังนี้

5.1 การจับกุมผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาที หากการปฏิบัติ
มีเหตุขัดข้องให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

5.2 การตั้งจุดตรวจค้นหรือจุด ว.43 ให้ ผกก.ออกคำสั่งปฏิบัติให้ชัดเจนและต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ควบคุมการปฏิบัติทุกครั้ง

5.3 ห้ามมิให้มีการซุ่มจับโดยหลบอยู่ตามมุมลับ หรือมีการเจรจาในที่ลับ

5.4 การจับกุมผู้กระทำความผิดต้องกระทำด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส หากการกระทำความผิด
เล็กน้อยก็ให้อยู่ในดุลยพินิจในการว่ากล่าวตักเตือนได้

5.5 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน และจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

5.6 ให้ร่วมกับ สน.ท้องที่ บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดบนผิวการจราจร

5.7 การตั้งจุดตรวจมิใช่ยึดถือปฏิบัติตายตัวให้ปรับยุทธวิธีการปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์
ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงการป้องกันอาชญากรรมและงานความมั่นคงด้วย

6. บก.จร. จะเริ่มดำเนินโครงการ “บางนา-โทลเวย์ 20นาที” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนผู้ขับขี่ โดยจะจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการ และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่จัดการจราจรบนทางด่วนบางนาจนถึงทางขึ้นยกระดับอุตราภิมุข (โทลเวย์) ตั้งแต่เวลา 06.00 -24.00 น. ของทุกวัน ซึ่งผู้ขับขี่จะได้รับความสะดวกในการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวโดยใช้ระยะเวลาเพียง 20 นาที

Untitled Document
รายงานสภาพจราจรแบบ Real Time
รายงานสภาพจราจรแบบ Real Time
 
 
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...