Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
Untitled Document
ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ
- ประกาศจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 คัน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ กองบังคับการตำรวจจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3
TORประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม และคณะ เดินทางเยือนไทย เยี่ยมชมดูงาน บก.๐๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
Download แบบฟอร์ม
การรายงานผลการบันทึกคะแนนรายเดือนของ สน.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
 
สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง
 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
 
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ดาราเดลี่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
บางกอก ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ Biz
week
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
สยามรัฐ
Bangkok Post
เนชั่น
เนชั่นสุดสัปดาห
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
เนชั่นแชนแนล
ข่าวสาร
อสมท.
สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์

สำนักข่าว INN
BEC News
Internet News
SEO Blog
Thai Town USA.
IP-TV
Agriculture
สำนักข่าว NOL
สำนักข่าว BBC
ทีวี / เคเบิล
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง11
TPBS
UBC
Nation channel
ค้นหา
ตารางเดินรถไฟ
นกแอร์
แอร์เอเชีย
รถไฟ
บขส.
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
ตรวจรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล
หวย
บัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ธกส)
ท่องเที่ยว โรงแรม
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
Samui Hotels
Sydney Hotels
China Hotels
Tokyo Hotels
Phuket Hotels
กฎหมายจราจรที่ควรทราบ
<< BACK

พรบ.จราจรทางบก ลักษณะ 12 รถแท็กซี่
ลักษณะ 12
รถแท็กซี่

มาตรา 93 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิด อันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสารในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดง ป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารวิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยรถยนตร์

มาตรา 94 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนตร์ในการนับจำนวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจำนวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคน

มาตรา 95 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) เรียกให้คนขึ้นรถแท็กซี่โดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่ก่อความรำคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น
(2) ต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของของคนนั้น เพื่อให้คนขึ้นรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่ง

มาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่ลักษณะและวิธีการใช้ มาตรแท็กซี่ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 97 คนโดยสารต้องชำระค่าโดยสารตามอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่

มาตรา 98 บทบัญญัติมาตรา 96 และมาตรา 97 จะใช้บังคับในท้องที่ใด และจะใช้บังคับกับรถแท็กซี่ทุกประเภท หรือบางประเภทโดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาในท้องที่ใดที่มิได้มี
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในท้องที่นั้นเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาที่ตกลง กันไว้กับคนโดยสารและคนโดยสารต้องชำระค่าโดยสารตามที่ตกลงไว้นั้นบทบัญญัติในวรรคสองให้ใช้บังคับแก่
กรณีของรถแท็กซี่ประเภทที่มิได้กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด้วย

มาตรา 99 ในขณะขับรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่
(1) สูบบุหรี่ เปิดวิทยุ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อความรำคาญให้แก่คนโดยสาร
(2) ยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อให้สัญญาณตามมาตรา 37
(3) จับคันบังคับรถด้วยมือเพียงข้างเดียว เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
(4) ใช้เสียงสัญญาณเมื่อเข้าไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา
(5) ใช้เสียงสัญญาณแตรเพื่อเร่งรถอื่น
(6) แซงหรือตัดหน้ารถอื่นในลักษณะฉวัดเฉวียนเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าจะเกิดอันตราย
(7) ขับรถเข้าในบริเวณบ้านของผู้อื่น
(8) รับคนโดยสารภายในบริเวณที่เจ้าพนักงานจราจรได้กำหนดเครื่องหมายจราจรห้ามรับคนโดยสาร
(9) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสารหรือผู้อื่น

มาตรา 100 ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือเส้นทางที่ไม่อ้อม เกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้ง ระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

มาตรา 101 ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องแต่งกายและมีเครื่องหมายเย็บติดหรือปักไว้ที่เครื่องแต่งกายลักษณะเครื่อง แต่งกายและเครื่องหมายให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาความในวรรคหนึ่งให้ใช้
บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของอธิบดีใช้บังคับ

มาตรา 102 เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถแท็กซี่ในท้องที่ใดต้อง จอดพักรถ ณ สถานที่ที่ใดเป็นการเฉพาะก็ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้ระบุท้องที่ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีที่จอดพักรถด้วย


Untitled Document
รายงานสภาพจราจรแบบ Real Time
รายงานสภาพจราจรแบบ Real Time
 
 
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...